Tweet
Haber3.com Ana Sayfa
  • Leyditurk FaceBook
  • Leyditurk Twitter
  • Leyditurk Friendfeed.com
  • Leyditurk RSS

Yaşlandıkça kilo alıyor ve kısalıyoruz !

Yaşlandıkça kilo alıyor ve kısalıyoruz !

Yapılan araştırmaya göre, Türk kadınları yaşlandıkça boyu kısalıyor ve kilo alıyor...
Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si­’nin yap­tı­ğı ‘Bes­len­me Du­ru­mu­’ araş­tır­ma­sın­da ka­dın­la­rın yaş­la bir­lik­te ki­lo prob­le­mi ya­şa­dı­ğı gö­rül­dü. 8 bin 165 ka­dın üze­rin­de ya­pı­lan ça­lış­ma­da ki­lo­da ar­tış boy­da kı­sal­ma ol­du­ğu tes­pit edil­di. Yaş gru­bu­na gö­re ki­lo ve boy du­ru­mu­ fark­lı­lık gös­ter­di­. 15-19 yaş­la­rın­da­ki bi­rey­le­rin boy or­ta­la­ma­sı 1,59 cm iken or­ta yaş gru­bu­na ge­lin­di­ğin­de boy­la­rın 1,57 cm’y­e düş­tü­ğü kay­de­dil­di. Boy­la­rı en kı­sa olan ka­dın­la­rın 40-49 yaş­la­rın­da olduğu ifa­de edil­di. Bu yaş gru­bun­da­ki­le­rin boy or­ta­la­ma­sı 1,56 ola­rak ka­yıt­la­ra geç­ti.

Orta yaş sonrası kilo artıyor 

Araş­tır­ma­da ka­dın­la­rın 30’lu yaş­la­rın­dan son­ra obez ol­ma­ya baş­la­dığı görüldü. 15-19 yaş­la­rın­da­ki ka­dın­la­rın yüz­de 4,5’i obez­ken 30-39 yaş­la­rın­da bu ora­n yüz­de 31,8’e çık­tı. En faz­la obe­zi­te ile mü­ca­de­le eden ka­dın­la­rın 40-49 yaş­la­rın­da ol­du­ğu tes­pit edil­di. 40-49 yaş gru­bun­da­ki­le­rin yüz­de 51,1 oranında obez ol­du­ğu vur­gu­lan­dı. Ça­lış­ma so­nun­da ka­dın­la­rın sa­de­ce yüz­de 2,3’ü za­yıf çık­tı. Boy kı­sa­lığı­ ile ki­lo­da­ki ar­tı­şın ne­de­ni den­ge­siz ve dü­zen­siz beslen­me olarak gös­te­ril­di.

Düzensiz beslendiler 

Beslenmenin çocukluktan itibaren et­ki­li olduğu vurgulandı. Araştırmada ka­dın­la­rın yüz­de 62,7’sinin dü­zen­siz bes­len­di­ği görüldü.

En obez Ege çıktı

Ki­lo böl­ge­le­re gö­re fark­lı­lık gös­ter­di. Obe­zi­te­de ilk sı­ra­da yüz­de 32,6’yla Ege gel­di. Onu sı­ra­sıy­la yüz­de 29,9’la Do­ğu Ka­ra­de­niz, yüz­de 29,8’le Ak­de­niz, yüz­de 28’le Ba­tı Mar­ma­ra iz­le­di.

Di­ğer böl­ge­ler ise şöy­le: Yüz­de 24,9’la Do­ğu Mar­ma­ra, yüz­de 25,1’le İs­tan­bul, yüz­de 19,5’le Ba­tı Ana­do­lu, yüz­de 25,9’la Or­ta Ana­do­lu, yüzde 21’le Kuzeydo­ğu Ana­do­lu, yüz­de 21,6’y­la Or­ta­do­ğu Ana­do­lu ve yüz­de 26,8’le Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu izledi.

Zenginlik boy uzattı

Re­fah se­vi­ye­si­nin boy uzunluğunda et­ki­li olduğu belirlendi. Maddi durumu iyi olan­la­rın boy­la­rı 1,60 cm ol­du. Dü­şük ge­lirli­le­r 1,56 cm olurken orta gelirli kadınların boyları 1,58 cm çıktı.

En kısa boylu kadın Doğu Karadenizli

En uzun ka­dı­na sa­hip böl­ge 1,61 cm’­le Ba­tı Ana­do­lu ol­du. Bu­nu 1,59 cm ile Ba­tı Mar­ma­ra ve 1,58’le Do­ğu Mar­ma­ra ta­kip et­ti. En kı­sa boy­lu ka­dın ise 1,56’y­la Do­ğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si­’n­den çık­tı.
2014-12-13 03:43:00 715 Paylaş
Yorumlar
Burçlar
Şeyda Özdalga
Diyet Listesi
Yemek Tarifleri
Rüya Tabirleri
Tüp Bebek Merkezleri
Çok Okunanlar
Bugün Bu Hafta Bugün

Erkekler neden terk eder?

Sevgi eksikliği
Başka birini sevme
Çapkınlık
Evlilik baskısı
Arkadaş baskısı

Haber3Group © 2001-2012 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.

Yazılım & Teknik Destek: Haber3 Grup