Tweet
Haber3.com Ana Sayfa
  • Leyditurk FaceBook
  • Leyditurk Twitter
  • Leyditurk Friendfeed.com
  • Leyditurk RSS

Kanseri tetikleyen tehlikeler !

Kanseri tetikleyen tehlikeler !

Günlük yaptığımız birçok şey, kanser tehlikesi oluşturuyor.
Kan­se­re da­ve­ti­ye çı­ka­ran çev­re­sel fak­tör­ler­den ko­run­ma­nın müm­kün ol­du­ğu­nu söy­le­yen Me­di­cal Park Göz­te­pe Has­ta­ne­si­’n­den Prof. Dr. An­daç Ar­gon, “Pek çok tek­no­lo­ji ürü­nü yay­dı­ğı iyo­ni­zan ol­ma­yan rad­yas­yon kan­ser ris­ki­ni ar­tı­rı­yor. Ütü, saç ku­rut­ma ma­ki­ne­si, su ısı­tı­cı­sı gi­bi he­men her gün kul­lan­dı­ğı­mız kü­çük ev alet­le­ri de bun­lar­dan bi­ri­” de­di. Prof. Ar­gon şu uya­rı­lar­da bu­lun­du.

Giy­si­le­re dik­kat!

Kim­ya­sal­la­ra ma­ruz kal­dı­ğı­mız di­ğer bir alan ba­zı giy­si­ler ve oyun­cak­lar­da kul­la­nı­lan azo bo­yar­lar ve teh­li­ke­li kim­ya­sal­lar­dır. Özel­lik­le Uzak­do­ğu­’dan it­hal edi­len çok ucuz gi­ye­cek ve oyun­cak­lar bu açı­dan risk­li­dir. Giy­si­le­ri­mi­zi se­çer­ken dik­kat­li ol­ma­lı, bu ürün­ler­den uzak dur­ma­lı­yız.

Uy­ku­suz kal­mak da ris­ki ar­tı­rı­yor

Su ısı­tı­cı­la­rı­nı bu­lun­du­ğu­nuz or­tam­dan 2 met­re uzak­lık­ta tu­tun. Haf­ta­da bir gün ütü ya­pın. Saç ku­rut­ma ma­ki­ne­si­ni uzun da­ki­ka­lar kul­lan­ma­yın.Eli­miz­den dü­şür­me­di­ği­miz cep te­le­fo­nu ile 30 da­ki­ka­dan faz­la ko­nuş­ma­yın. Bu­nun ya­nı sı­ra uy­ku­suz­luk ile kan­ser iliş­ki­si ka­nıt­lan­mış­tır. Işık­sız or­tam­da gün­de 7 sa­at uyu­yun. Uy­ku­suz­lu­ğun kan­ser­le iliş­ki­si ka­nıt­lan­mış­tır. Ge­ce uy­ku­su cid­di oran­da kan­ser­den ko­ru­yan bir fak­tör­dür. En geç ge­ce ya­rı­sı sa­at 01.00’de ışık­sız bir or­tam­da uy­ku­ya geç­me­miz la­zım ki bi­zi kan­ser­den ko­ru­yan me­la­to­nin hor­mo­nu sal­gı­lan­ma­ya baş­la­sın. Eriş­kin­le­rin gün­de 7,5 sa­at ara­lık­sız uyu­ma­la­rı zo­run­lu­dur. Gün­düz te­la­fi uy­ku­la­rı ay­nı fay­da­yı sağ­la­maz.

Her gün ütü yap­ma­yın

Ütü, saç ku­rut­ma ma­ki­ne­si  ve su ısı­tı­cı­sı gi­bi he­men her gün kul­lan­dı­ğı­mız kü­çük ev alet­le­ri cid­di de­re­ce­de elek­tro­man­ye­tik rad­yas­yon ya­yı­yor.  Özel­lik­le ka­dın­la­rın za­man­la­rı­nın önem­li  bir kıs­mı mut­fak­ta ge­çi­yor. Isı­tı­cı­la­rı bu­lun­du­ğu­nuz or­tam­dan 2 met­re uzak­lık­ta ol­ma­sı­na dik­kat edin. Ge­ce ya­tar­ken oda­nız­da kab­lo­suz mo­dem, cep te­le­fo­nu vs bu­lun­dur­ma­yın. Ütü çok cid­di oran­da elek­tro man­ye­tik dal­ga­lar ya­yı­yor. Her gün ütü yap­ma­yın,  ken­di­ni­ze bir ütü gü­nü be­lir­le­yin ve oya­lan­ma­dan hız­lı bir şe­kil­de ta­mam­la­ma­ya ça­lı­şın. Saç ku­rut­ma ma­ki­ne­si­ni uzun da­ki­ka­lar kul­lan­ma­yın. Müm­kün­se evi­ni­zin baz is­tas­yon­la­rı ya da yük­sek ge­ri­lim hat­la­rın­dan uzak­ta ol­ma­sı­na dik­kat edin; ay­rı­ca oto­yol­la­rı­nın he­men ke­na­rın­da ya­pıl­mış si­te­ler­de otur­ma­ma­ya ça­lış­ma­lı ki di­zel eg­zo­zu­na en az ma­ruz ka­la­lım.

Bugün
2014-04-03 16:55:00 5365 Paylaş
Yorumlar
Burçlar
Şeyda Özdalga
Diyet Listesi
Yemek Tarifleri
Rüya Tabirleri
Tüp Bebek Merkezleri
Çok Okunanlar
Bugün Bu Hafta Bugün

Erkekler neden terk eder?

Sevgi eksikliği
Başka birini sevme
Çapkınlık
Evlilik baskısı
Arkadaş baskısı

Haber3Group © 2001-2012 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.

Yazılım & Teknik Destek: Haber3 Grup