Tweet
Haber3.com Ana Sayfa
  • Leyditurk FaceBook
  • Leyditurk Twitter
  • Leyditurk Friendfeed.com
  • Leyditurk RSS

Diyetsiz zayıflamanın 13 kuralı

Diyetsiz zayıflamanın 13 kuralı

Fazla zahmete girmeden is­te­di­ği­niz ki­lo­ya ulaş­ma­nız da müm­kün.
Za­yıf­la­ma uzun so­luk­lu bir ma­ra­ton. Bu sü­reç­te ki­şi­lik ya­pı­sın­dan psi­ko­lo­ji­ye ka­dar bir di­zi fak­tör rol oy­nu­yor. An­cak faz­la zah­me­te gir­me­den sin­si sin­si si­ze ki­lo al­dı­ran alış­kan­lık­la­rı­nız­dan kur­tul­ma­nız ve is­te­di­ği­niz ki­lo­ya ulaş­ma­nız da müm­kün.

Ha­ya­tı­nız­da ya­pa­ca­ğı­nız kü­çük de­ği­şik­lik­ler­le di­yetyap­ma­dan na­sıl za­yıf­la­ya­bi­le­ce­ği­ni­zi öğ­ren­mek is­ti­yor­sa­nız Hi­sar In­ter­con­ti­nen­tal Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Elif Ka­ra­ca­noğ­lu­’nun 13 mad­de­lik öne­ri­le­ri­ne ku­lak ver­me­niz ye­ter­li...

Ye­mek ye­me sü­re­ni­zi­ be­li­r­le­yi­n

20 da­ki­ka bo­yun­ca bir za­man­la­yı­cı ayar­la­yın ve ne ka­dar sü­re­de ye­mek ye­di­ği­ni­zi keş­fe­din. Bu kar­ma­şık bir di­yet pla­nı ol­ma­dan za­yıf­la­ma­nı­zı sağ­la­ya­cak iyi alış­kan­lık­lar­dan bi­ri­dir. Böy­le­ce her lok­ma­nın ta­dı­nı ala­rak ye­mek yi­ye­bi­lir­si­niz. 20 da­ki­ka­lık bir sü­re­ye ya­ya­rak ye­di­ği­niz kü­çük por­si­yon­lar­da­ki yi­ye­cek­ler, hem ye­mek­ten ke­yif al­ma­nı­zı sağ­lar hem de vü­cu­du­nu­zun doy­gun­luk hor­mon­la­rı­nı te­tik­ler.

DAHA ÇOK UYKU DAHA AZ KiLO DEMEK OLABiLiR

Mic­hi­gan Üni­ver­si­te­si­’n­de ya­pı­lan bir araş­tır­ma­ya gö­re gün­lük uy­ku sü­re­ni­zi bir sa­at ar­tır­dı­ğı­nız­da (ge­ce­le­ri da­ha er­ken uyu­du­ğu­nuz­da) ki­şi­den ki­şi­ye de­ğiş­se de bir yıl­da yak­la­şık 14 ki­lo ve­re­bi­lir­si­niz. Ta­bi­i bu­nu yan­lış ara atış­tır­ma­lar­dan ka­çı­na­rak ya­pa­bi­lir­si­niz.

EVDE YEMEYi TERCiH EDiN

 Haf­ta­nın en az beş gü­nü ev­de ye­mek yer­se­niz da­ha ko­lay ka­lo­ri kay­be­de­bi­lir­si­niz. Zor ge­li­yor di­yen­ler­den­se­niz ön­ce­den doğ­ran­mış yağ­sız sı­ğır eti, ma­rul, kon­ser­ve fa­sul­ye, so­mon gi­bi işi­ni­zi hız­lan­dı­ran gı­da­la­rı kul­la­na­rak hem da­ha ça­buk ye­mek ya­pa­bi­lir hem de da­ha az ka­lo­ri al­mış olur­su­nuz.

DAHA AZ ET TÜKETiN

Ve­je­tar­yen ye­mek ye­me za­yıf­la­ma alış­kan­lı­ğı­nı da be­ra­be­rin­de ge­ti­rir. Ve­je­tar­yen­ler, et yi­yen­le­re gö­re da­ha az ka­lo­ri alır­lar. Bu­nun çe­şit­li ne­den­le­ri ol­mak­la bir­lik­te, bak­la­gil­ler önem­li bir rol oy­na­ya­bi­lir. Mer­ci­mek çor­ba­sı ve di­ğer lez­zet­li bak­la­gil te­mel­li gı­da­lar sa­de­ce lif ile do­lu­dur.

Faz­la­dan 100 ka­lo­ri yıl­da 10 ki­lo

Her gün 100 ka­lo­ri faz­la­dan ya­ka­rak bir yıl için­de 10 ki­lo ve­re­bi­le­ce­ği­ni­zi bi­li­yor muy­du­nuz? Bu­nun için her gün 20 da­ki­ka yü­rü­yün. Yü­rü­me­ye vak­tim yok di­yor­sa­nız 30 da­ki­ka evi­ni­zi te­miz­le­yin.

Çor­ba­ya sof­ra­nız­da yer açın

Mö­nü­nü­ze yağ ve ka­lo­ri ora­nı yük­sek olan kre­ma­lı çor­ba­lar ha­riç mut­la­ka çor­ba ek­le­yin. Böy­le­ce da­ha az ka­lo­ri alır­sı­nız. Çor­bay­la baş­la­yan bir ye­mek­te doy­gun­luk his­si da­ha hız­lı olu­şa­ca­ğın­dan iş­ta­hı­nız aza­lır. Çor­ba­nın ar­dın­dan seb­ze ağır­lık­lı bir ye­me­ği ter­cih edin.

Tahılları daha fazla tüketin

Kah­ve­ren­gi pi­rinç, ar­pa, yu­laf, buğ­day ve tam buğ­day gi­bi ke­pek­li ta­hıl­lar da fark et­me­den ki­lo ver­me­ni­ze yar­dım­cı olur. Da­ha dü­şük ka­lo­ri alır­ken ko­les­te­ro­lü­nü­zü de sağ­lık­lı dü­zey­de tu­ta­bi­lir­si­niz.

Ula­şı­la­bi­lir he­def­ler ko­yun

Es­ki bir fa­vo­ri el­bi­se, etek ya da pan­to­lo­nu­nu­zu her gün gö­re­bi­le­ce­ği­niz bir ye­re asın ve ödü­lü­nüz ye­ni­den o kı­ya­fet­le­ri gi­ye­bil­mek ol­sun.

Ekmeği azaltın

Kah­val­tı ya da öğ­len ye­me­ğin­de ye­di­ği­niz sand­vi­çin bir di­li­mi­ni azal­ta­rak; ay­rı­ca içi­ne do­ma­tes di­lim­le­ri, köz­len­miş bi­ber ve­ya ke­çi pey­ni­ri ko­ya­rak da­ha az ka­lo­ri ala­bi­lir­si­niz.

Güçlü naneli sakız çiğneyin

Çok sık acı­kı­yor ve atış­tır­mak is­ti­yor­sa­nız şe­ker­siz na­ne aro­ma­lı bir sa­kız çiğ­ne­ye­rek bu is­te­ği­ni­zi ha­fif­le­te­bi­lir­si­niz.

Yemek tabaklarını küçültün

Oto­ma­tik ola­rak da­ha az ye­mek ye­mek için ye­mek ta­bak­la­rı­nı­zı kü­çül­tün. Böy­le­ce fark et­me­den gün­de 200 ka­lo­ri­den, yıl­da ise yak­la­şık 10 ki­lo­dan kur­tu­la­bi­lir­si­niz.

Şekeri kesin

Şekerli ürünlerden uzak durarak fark etmeden 1 yılda yaklaşık 5 kilo verebilirsiniz

Yemek masasının keyfini çıkarın

Yemek sofrasının aralıksız yemek yemek yerine sohbet ederek yemeğin tadını çıkarabileceğiniz bir alan olduğunu unutmayın.Ancak sofrada kalacağınız süreyi de çok uzatmayın
2013-12-25 15:03:00 1441 Paylaş
Yorumlar
Burçlar
Şeyda Özdalga
Diyet Listesi
Yemek Tarifleri
Rüya Tabirleri
Tüp Bebek Merkezleri
Çok Okunanlar
Bugün Bu Hafta Bugün

Erkekler neden terk eder?

Sevgi eksikliği
Başka birini sevme
Çapkınlık
Evlilik baskısı
Arkadaş baskısı

Haber3Group © 2001-2012 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.

Yazılım & Teknik Destek: Haber3 Grup