Tweet
Haber3.com Ana Sayfa
  • Leyditurk FaceBook
  • Leyditurk Twitter
  • Leyditurk Friendfeed.com
  • Leyditurk RSS

Bazı bitkiler sağlığa zararlı

Bazı bitkiler sağlığa zararlı

Bazı bitkiler bazı hastaları olumsuz etkiliyor...
Lösemi hastaları, kanama riskleri olduğu için tedavide bitkisel destek almamalı. Meme kanseri tedavisi görenlere de meyan kökü zararlı. Prof.Dr. Canfeza Sezgin cevaplıyor.

* Han­gi bit­ki­ler tedavi sırasında kan­ser ilaç­la­rı­nın et­ki­si­ni bo­za­bi­lir?
Me­yan kö­kü "cisp­la­ti­n" ila­cı­nın, zer­de­çal "i­ri­no­te­ka­n" ila­cı­nın; nar, sa­rı kan­ta­ron ve grey­furt da bir­çok ila­cın et­ki­si­ni boz­mak­ta­dır. Bu ne­den­le has­ta­lar kan­ser ta­nı­sı ve te­da­vi­si ko­nu­sun­da hiç­bir bil­gi­si ol­ma­yan ki­şi ve­ya dok­tor­la­rın öner­dik­le­ri ka­rı­şım­la­rı, des­tek­le­ri kan­ser ilaç­la­rıy­la bir­lik­te al­ma­ma­lı­dırlar.

Kan­se­rin ilaç­la te­da­vi­si, ta­mam­la­yı­cı bit­ki­sel te­da­vi­siy­le di­ğer ta­mam­la­yı­cı yak­la­şım­lar bu ko­nu­da bil­gi­li tıb­bi on­ko­lo­ji uz­ma­nı dok­tor ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­me­li ve yö­ne­til­me­li­dir.

Me­me kan­se­ri te­tik­le­nebilir

* Pe­ki kim­ler, han­gi do­ğal-bit­ki­sel des­tek­le­ri al­ma­ma­lı?
Her­han­gi bir ilaç te­da­vi­si alan­lar özellikle sa­rı kan­ta­ron, grey­furt ve nar gi­bi gı­da­la­rdan uzak dursunlar. Zira ilaç­la­rın et­kin­li­ğini bo­zarlar.

Lö­se­mi has­ta­la­rı ka­na­ma risk­le­ri­nin ol­ma­sı ne­de­niy­le te­da­vi al­dık­la­rı sü­re­ce bit­ki­sel des­tek al­ma­ma­lı­lar. Pıh­tı­laş­ma­yı sağ­la­yan trom­bo­sit sa­yı­sı nor­ma­lin al­tın­da olan­lar, ka­nı su­lan­dı­rı­cı ilaç kul­la­nan­lar da bu ko­nu­nun uz­ma­nı dok­tor­la­rın öne­ri­si ol­ma­dık­ça bit­ki­sel des­tek kul­lan­ma­sın­lar.

Me­me kan­se­ri te­da­vi­si gören has­ta­la­ra son zamanlarda ma­ale­sef pi­ya­sa­da işin uz­ma­nı ol­ma­yan ki­şi­ler, bi­linç­siz­ce 'me­yan kö­kü­', 'çin me­le­ko­tu­', 'may­da­noz kü­rü­', 'ka­ra­yı­lan otu­' ve 'du­lav­rat otu­' ve­ri­yor.

Bu bit­ki­le­rin me­me kan­se­ri hüc­re­le­ri­ni ço­ğal­ta­bil­me özel­li­ği bu­lun­mak­ta­dır. Bu ne­den­le asla tüketilmemeleri ge­rek­ir.

4G bit­ki­le­r kanamayı artırır

* Ka­na­ma ris­ki­ni artı­ran bit­ki­sel ürün­ler han­gi­le­ri­dir?
Ka­na­ma ris­ki­ni ar­tı­ran fi­to­te­ra­pi dün­ya­sın­da 4G ola­rak isim­len­di­ri­len bit­ki­ler; gar­lic (sa­rım­sak), gin­ger (zen­ce­fil), gin­ko bi­lo­ba (ma­bet ağa­cı) ve Gin­sen­g'­dir. Ka­na­ma ris­ki­ni ar­tı­ran baş­ka bit­ki­sel ürün­ler de var­dır.

Sa­rım­sa­ğın ka­na­ma ris­ki­ni ar­tı­rı­cı et­ki­si tüketimi bı­ra­kıl­dık­tan son­ra bir haf­ta da­ha sü­rer­ken, Gink­go'nun etkisi 1,5 gün, Gin­seng'in etkisi ise 1 gün da­ha kı­sa sür­mek­te­dir.

Fa­kat bah­set­ti­ğim bit­ki­le­rin gün­lük nor­mal gı­da ola­rak tü­ke­til­di­ği doz­lar­da ka­na­ma risk­le­ri yok de­ne­bi­lir. Dü­zen­li ola­rak eks­trakt ve­ya yo­ğun­laş­tı­rıl­mış form­lar­da dü­şük de ol­sa ka­na­ma risk­le­ri bu­lun­mak­ta­dır.

Ben pra­ti­ğim­de diş çe­ki­mi, bi­yop­si ve­ya ope­ras­yon plan­la­nan has­ta­la­rı­ma bit­ki­sel des­tek­le­ri iş­lem­den 1 haf­ta ön­ce kes­me­le­ri­ni, bir haf­ta son­ra baş­la­ma­la­rı­nı tav­si­ye edi­yo­rum.

* Kan­ser ilaç­la­rı ka­ra­ci­ğe­ri yo­ru­yor. Bu­nun için bit­ki­sel des­tek­ler var mı?
Ben has­ta­nın ta­nı­sı­na ve al­dı­ğı te­da­vi­le­re uy­gun des­tek­ler kul­la­nı­yo­rum. Çö­rek otu ya­ğı, de­ve di­ke­ni, me­yan kö­kü bu des­tek­ler­den bazıları. Çö­rek otu ya­ğı (Yarım tat­lı ka­şı­ğı gı­da­lar­la), en­gi­nar yap­ra­ğı (in­ce kı­yıl­mış bir tat­lı ka­şı­ğı siv­ri yap­rak 1 bar­dak kay­na­mış su­da 10-15 dk dem­le­nir ve sa­bah ak­şam aç karnına bi­rer bar­dak içi­lir), de­ve di­ke­ni to­hu­mu (bir tat­lı ka­şı­ğı çe­kil­miş to­hum bir bar­dak su­da 10-15 da­ki­ka kay­na­tı­lır ve gün­de 2-3 bar­dak aç kar­nına içi­lir), me­yan­kö­kü (bir tat­lı ka­şı­ğı çe­kil­miş kök bir bar­dak su­da 10-15 dk kay­na­tı­lıp sü­zü­lür ve gün­de 2 bar­dak aç kar­nına içi­lir) kul­la­nı­la­bi­lir. Ben da­ha çok stan­dar­di­ze ve do­zu­nu be­lir­le­ye­bil­di­ğim eks­trakt form­la­rı­nı ter­cih edi­yo­rum.
2013-03-12 16:42:00 2382 Paylaş
Yorumlar
Burçlar
Şeyda Özdalga
Diyet Listesi
Yemek Tarifleri
Rüya Tabirleri
Tüp Bebek Merkezleri
Çok Okunanlar
Bugün Bu Hafta Bugün


Erkekler neden terk eder?

Sevgi eksikliği
Başka birini sevme
Çapkınlık
Evlilik baskısı
Arkadaş baskısı

Haber3Group © 2001-2012 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.

Yazılım & Teknik Destek: Haber3 Grup